ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Uitgegeven door Aesy Liften België B.V., met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 34, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0842.059.473 (RPR Antwerpen).

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, transacties, leveringen en alle overige rechtsbetrekkingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop- en verkoop door Aesy Liften België B.V. gedaan of aangegaan.
1.2. In deze voorwaarden wordt de aanbieder aangeduid als Aesy Liften, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert terwijl de andere partij verder wordt betiteld als klant.
1.3. Standaardvoorwaarden van klant gelden niet tenzij deze schriftelijk en expliciet door Aesy Liften zijn aanvaard.
1.4. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules uit deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. Aesy Liften behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen of aan te passen.

Artikel 2: Aanbod
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen slechts beschouwd te worden als een uitnodiging tot aankoop en/of het plaatsen van een bestelling. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door klant bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan Aesy Liften mag uitgaan.
2.2. Aesy Liften heeft het recht indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan haar wordt gegeven, alle kosten welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan klant.
2.3. De opgegeven prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden Aesy Liften niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.
2.4. De aanbiedingen hebben standaard een geldigheidsduur van 6 maanden na dagtekening. Indien hiervan wordt afgeweken, staat dit expliciet vermeld in de aanbieding.

Artikel 3: Adviezen, ontwerpen en materialen
3.1. Door Aesy Liften verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
3.2. Aesy Liften aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens klant uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door klant voorgeschreven materialen is klant zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van klant is bestemd.
3.3. Voor de door Aesy Liften zelf gemaakte ontwerpen neemt deze verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.
3.4. In geval van opdracht neemt Aesy Liften bij ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door klant zijn voorgeschreven. Klant is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan klant zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.
3.5. Wenst klant bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan Aesy Liften over te dragen, dan behoeft Aesy Liften de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan Aesy Liften dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. Aesy Liften dient daarbij gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient klant haar alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig te zijn verstrekken.
3.6. Van Aesy Liften kan niet worden gevergd dat zij het in 3.5. genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken dat de klant de verantwoordelijkheid op Aesy Liften wil overdragen.
3.7. Aesy Liften aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door klant zelf ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Aesy Liften. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Aesy Liften, dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
4.2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Aesy Liften binden deze laatste niet voor zover deze niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
4.3. Indien een overeenkomst wordt afgesloten op afstand of buiten de verkoopruimten van Aesy Liften zal deze overeenkomst ten aanzien van professionele klanten worden beschouwd als een overeenkomst afgesloten op de maatschappelijke zetel van Aesy Liften.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging
5.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.
5.2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, is Aesy Liften gerechtigd de overeengekomen prijs of de overeengekomen aanneemsom evenredig te verhogen of te verlagen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
5.3. Wanneer door klant voor de uitvoering van het werk Aesy Liften materialen of grondstoffen en andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft Aesy Liften het recht in de aanneemsom te berekenen respectievelijk in haar prijsberekening op te nemen een maximum van 10% van de kostprijs van de geleverde zaken.

Artikel 6: Indicatieve levertijd en leverplaats
6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen levert Aesy Liften de zaken op de met klant overeengekomen plaats van aflevering (DAP, Incoterms 2010). Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen, geldt als plaats van levering het bedrijfspand c.q. magazijn van klant. Levertijden zoals genoemd in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten zijn bij benadering vastgesteld. De indicatieve levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Aesy Liften en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.
6.2. De indicatieve levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Aesy Liften kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de indicatieve levertijd, door welke oorzaak ook, zal de klant nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke hem uit desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.3. Wanneer de zaken na het verstrijken van de indicatieve leveringstermijn door klant niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk omwille van redenen die niet aan Aesy Liften toerekenbaar zijn, staan de zaken ter beschikking van klant en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen. De klant is alsdan verplicht de opslagkosten volgens het bij Aesy Liften gebruikelijke tarief van € 200,00 per week te vergoeden.
6.4. Wanneer de zaken binnen één jaar, gerekend vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, niet door de klant zijn afgenomen of door Aesy Liften niet kunnen worden aangebracht in het werk, wordt dit beschouwd als een annulering van de overeenkomst.
6.5. Indien de klant te kennen geeft de overeenkomst te annuleren, dan wel indien zich één van de situaties zoals beschreven in lid 6.4 voordoen, zijn er door de klant annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten betreffen een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht voor Aesy Liften om de werkelijk geleden schade te bewijzen. De annuleringskosten dienen door de klant aan Aesy Liften te worden voldaan uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop de in lid 6.4 vermelde termijn verstrijkt, dan wel indien de klant heeft laten weten de overeenkomst te annuleren, binnen twee weken volgend op de dag waarop de betreffende mededeling is gedaan.

Artikel 7: Risico-overgang
7.1. Het risico van de gekochte zaken gaat op het moment dat de zaken ter beschikking van klant worden gesteld, althans worden geleverd, over op klant.
7.2. Aesy Liften is nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van klant haar vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan klant cederen.

Artikel 8: Omvang van het aangenomen werk
8.1. Klant zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
8.2. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk is bevestigd):
a) grond-, hei-, hak-, breek-, fundering-, metsel-, timmer-, stukadoors, schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of op het elektriciteitsnet.
b) de meerdere hulp voor het verplaatsen van die delen welke niet door Aesy Liften zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels.
c) het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op het werk aanwezige zaken.
d) de extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.

Artikel 9: Wijzigingen van het aangenomen werk
9.1. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van klant, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
9.2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
9.3. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft Aesy Liften recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig was van Aesy Liften.

Artikel 10: Montage
10.1. Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door Aesy Liften geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.
10.2. Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is Aesy Liften niet aansprakelijk.
10.3. Klant dient ervoor te zorgen dat Aesy Liften haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient klant onder meer ervoor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Klant zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing, deugdelijk sanitaire voorzieningen en de door dwingende wetgeving geëiste voorzieningen voor het personeel van Aesy Liften aanwezig zijn en dat op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en ander goederen aanwezig zijn.
10.4. Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van Aesy Liften niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is Aesy Liften gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten (zoals o.m., en niet limitatief, nutteloze verplaatsingskosten, onvoorziene wachttijden, stockagekosten, etc.) aan klant in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.
10.5. Voor rekening van klant zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:
a) kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren (7.30u – 18.00u) kan geschieden;
b) reis- en verblijfkosten die niet waren inbegrepen in de prijs.
10.6. Klant dient bij de opleveringvan de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
10.7. Klachten na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij klant aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient klant binnen acht dagen of binnen twee maanden ingeval van een klant consument, na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Aesy Liften te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Klant zal dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

Artikel 11: Oplevering
11.1. Een bestelling wordt als opgeleverd beschouwd:
a) wanneer Aesy Liften hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan klant kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
b) acht dagen nadat Aesy Liften schriftelijk aan klant heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en klant heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
c) bij ingebruikneming van het werk door klant, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
11.2. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.
11.3. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is klant verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Aesy Liften, onder opgave van redenen.
11.4. Indien enig onderdeel buiten de schuld van Aesy Liften niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
12.1. Klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Aesy Liften geleverde of nog te leveren zaken. Aesy Liften blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zelfs in geval van incorporatie zolang klant de vorderingen van Aesy Liften terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Aesy Liften blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang klant vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
12.2. Klant is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd  de door Aesy Liften geleverde zaken te vervreemden, over te dragen, om te vormen, te bezwaren met zakelijke rechten noch er enigszins over te beschikken. Tevens kan klant geen pandrecht of een bezitloos pandrecht erop vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Aesy Liften te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt klant zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval klant zich aan verduistering zou schuldig maken.
12.3. Ingeval klant enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Aesy Liften niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Klant machtigt Aesy Liften de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
12.4. Aesy Liften verschaft aan klant op het moment dat klant al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Aesy Liften, ten behoeve van andere aanspraken die Aesy Liften op klant heeft. Klant zal op eerste verzoek van Aesy Liften zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 13: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
13.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Aesy Liften niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Aesy Liften bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Aesy Liften het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
13.2. Daarnaast heeft de Aesy Liften het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
13.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Aesy Liften liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Aesy Liften aan hun verplichtingen, oorlog, oorlogsgevaar, oproep, natuurrampen, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van Aesy Liften of diens leveranciers, staking of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, transportmoeilijkheden en import- of handelsverboden.
13.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen de partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
13.5. Aesy Liften heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
13.6. Als Aesy Liften haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 14: Facturatie en betaling
14.1. Betaling dient te geschieden op de door Aesy Liften aangegeven wijze en binnen de door Aesy Liften aangegeven termijn.
14.2. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk.
Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities:
– betaling handelszaken via bankoverschrijving;
– opgedragen werkzaamheden op maandrekening te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum;
– grotere objecten en aanneming van werk:
* 30% der overeengekomen prijs bij opdracht;
* 65% der overeengekomen prijs bij materialen gereed voor montage;
*   5% der overeengekomen prijs bij oplevering.
– grotere objecten en aanneming van werk aan particulieren:
* 50% der overeengekomen prijs bij opdracht;
* 50% der overeengekomen prijs bij materialen gereed voor montage.
14.3. Onkosten voor rekening van Aesy Liften voorgeschoten door klant worden verrekend bij de betaling van de laatste termijn.
14.4. Aesy Liften is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van klant te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van klant om de verlangde zekerheid te stellen geeft Aesy Liften het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Aesy Liften tot vergoeding van onkosten en winstderving.
14.5. Indien klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Aesy Liften gerechtigd om alle werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, evenals om alle andere bestellingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire verbrekingsvergoeding conform artikel 6.5 verschuldigd is. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, en dit met betrekking tot elke andere levering, installatie en/of bestelling aangegaan door dezelfde klant.
14.6. Wanneer door Aesy Liften ten aanzien van bepaalde geleverde zaken of verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in een aantal termijnen aansluitend op de datum van levering of facturering wordt toegestaan, zal de BTW over het totale bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.
14.7. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van klant.
14.8. Het recht van klant om zijn eventuele vorderingen op Aesy Liften te verrekenen via schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.9. Indien factuur niet tijdig betaald is binnen gestelde betalingstermijn, zal een herinnering verstuurd worden, met verzoek tot betaling binnen 10 dagen.
Indien na herinnering, betaling niet binnen de daarin gestelde termijn van 10 dagen ontvangen is, zal een aanmaning verstuurd worden met verzoek tot betaling binnen 10 dagen. De vordering zal hierbij verhoogd worden met 6,- euro aan administratiekosten.
Indien na aanmaning, betaling niet binnen de daarin gestelde termijn van 10 dagen ontvangen is, zal een laatste aanmaning verstuurd worden met verzoek tot betaling binnen 8 dagen. De vordering zal hierbij verhoogd worden met 9,- euro aan administratiekosten.
Indien u na de laatste aanmaning niet bent over gegaan tot betaling, zal de vordering uit handen gegeven worden aan de deurwaarderspraktijk.
14.10. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer klant in staat van faillissement geraakt, opschorting van betaling vraagt, toelating tot de collectieve schuldenregeling in het kader van de Wet Collectieve Schuldenregeling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van klant wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
14.11. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden uiterlijk op de vervaldatumis Aesy Liften van rechtswege gerechtigd een verwijlinterest aan te rekenen gelijk aan 10% per jaarwaarbij elke begonnen maand volledig wordt aangerekend.
14.12. Aesy Liften is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van klant te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door klant verschuldigd, in ieder geval wanneer Aesy Liften zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval 15% van het met inbegrip van de rente door de klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,00. Uit het enkele feit dat Aesy Liften zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Aesy Liften het faillissement van klant aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvragen verschuldigd.

Artikel 15: Reclamaties of klachten
15.1. Klant kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Aesy Liften ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
15.2. Onder redelijke termijn wordt verstaan binnen acht dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak, of voor geval nog niet op- of afgeleverd is, acht dagen nadat klant een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan Aesy Liften schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. Voormelde termijn van 8 dagen bedraagt twee maanden ten aanzien van een klant consument.
15.3. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. De aldus ingediende bezwaren worden door Aesy Liften in behandeling genomen maar schorsen de betalingsverplichtingen van klant niet.
15.4. Klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Aesy Liften niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 16: Garantie
16.1. Aesy Liften staat in voor de goede uitvoering van aangenomen werk ten opzicht van constructie en materiaal voor zover Aesy Liften vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat door haar voor alle delen welke gedurende een termijn van zes maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. Aesy Liften wordt in dat geval eigenaar van de te vervangen onderdelen. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van klant. Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door klant toegeleverd materiaal, staat Aesy Liften in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Indien gedurende een periode van zes maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal Aesy Liften te harer keuze: de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de klant nieuw materiaal toelevert, het gebrek herstellen of klant crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
16.2. Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft Aesy Liften het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak klant volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door klant voor zijn rekening ter beschikking gesteld.
16.3. Klant dient te allen tijde Aesy Liften de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
16.4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens klant zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. Voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door Aesy Liften eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of andersoortige geleverde artikelen welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering. Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties of montages welke niet door Aesy Liften zijn gemonteerd, noch voor die welke door haar zijn gemonteerd doch niet door haar zijn geleverd.
16.5. Iedere vorm van garantie en/of aansprakelijkheid komt te vervallen indien klant en/of derden veranderingen hebben aangebracht of reparaties hebben uitgevoerd aan het al dan niet opgeleverde werk of de afgeleverde zaak zonder schriftelijke toestemming van Aesy Liften.
16.6. De garantie geldt slechts indien klant aan al zijn verplichtingen jegens Aesy Liften (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
17.1. Aesy Liften is niet aansprakelijk voor enigerlei direct of indirecte, materiële of immateriële schade hoe dan ook genaamd, die klant of een derde lijdt in verband met, of voortvloeiende uit een met Aesy Liften aangegane overeenkomst, lichte of zware fout, tekortkoming of verzuim van Aesy Liften, een door Aesy Liften geleverd, hersteld of bewerkt goed of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:

  • Aesy Liften ter zake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat. In dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;
  • Klant of de desbetreffende derde aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of bedrog uitgaande van Aesy Liften.
  • De consument klant aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of zware fout toerekenbaar aan Aesy Liften.

17.2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in 17.1 omschreven beperking van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de door Aesy Liften te betalen schadevergoeding – inclusief boetes – nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de klant uit hoofde van de bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Aesy Liften betaald, c.q. verschuldigd is.
17.3. De door Aesy Liften te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door klant te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door klant gelden schade.
17.4. In alle gevallen blijft echter gelden dat Aesy Liften nimmer aansprakelijk is voor de indirecte schade en gevolgschade waaronder onder andere, doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst, waardevermindering van producten, bedrijfsstagnatie en/of gemiste besparingen.
17.5. Aesy Liften is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard van ook, doordat Aesy Liften is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
17.6. Aesy Liften is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
17.7. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door klant ingeschakelde hulppersonen is Aesy Liften niet aansprakelijk.
17.8. In alle gevallen waarin Aesy Liften een beroep toekomt op het in dit artikel bepaalde, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) daarop eveneens een beroep doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
17.9. Klant zal Aesy Liften op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Aesy Liften terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.
17.10. Het recht van de klant op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst.

Artikel 18: Geheimhoudingsplicht
18.1 Klant zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. Klant zal deze geheimhoudingsplicht ook aan zijn personeel en/of derden bedingen. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de klant tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

Artikel 19: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
19.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Aesy Liften de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of klant daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Klant is gehouden deze zaken per eerste verzoek aan Aesy Liften te retourneren op straffe van een boete van € 490,– per dag.

Artikel 20: Ontbinding wegens wanprestatie
20.1. Indien een partij de overeenkomst wenst te ontbinden omwille van een toerekenbare en zwaarwichtige wanprestatie dient zij de andere partij hiervan schriftelijk op te hoogte te brengen. De klant, zal te allen tijde eerst Aesy Liften aangetekend in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen klant nauwkeurig schriftelijk dient te melden en nader dient te onderbouwen door een rapport van een onafhankelijk liftinstituut te overleggen.
20.2. Klant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in gebreke was met de nakoming van zijn verplichtingen.
20.3. Indien Aesy Liften instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij slechts het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan klant geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Aesy Liften verrichte prestaties en heeft Aesy Liften onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
20.4. Indien klant één of enige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige opschorting van betaling aanvraagt, een verzoek van klant (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de collectieve schuldenregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de klant door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is hij van rechtswege in gebreke en heeft Aesy Liften het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomt eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbindenzonder dat Aesy Liften tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Aesy Liften toekomende rechten en daaronder begrepen het recht van Aesy Liften op volledige schadevergoeding.
20.5 Onder de in lid 4 genoemde verplichtingen voor de klant valt ook de verplichting om binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen zes maanden na het sluiten van de overeenkomst het tekenwerk te accorderen.
20.6. In de gevallen genoemd in lid 4 is het door de klant aan Aesy Liften verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar, zonder dat Aesy Liften tot schadevergoeding of garantie gehouden is. Klant verbeurt ten behoeve van Aesy Liften een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som.
20.7. Indien Aesy Liften tot ontbinding overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van de schade en de kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 21: Toepasselijk recht
21.1. Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
21.2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
21.3. Alle geschillen, waaronder begrepen de geschillen, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Aesy Liften en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door Aesy Liften met klant gesloten overeenkomst, nadere overeenkomsten of aanbiedingen zullen, ter keuze van de Aesy Liften hetzij onderworpen worden aan de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Aesy Liften of aan de burgerlijke rechter bevoegd in de vestigingsplaats of domicilie van klant.

Persoonlijk advies

OP ZOEK NAAR EEN LIFT VOOR UW SITUATIE?

Wij geven u graag vrijblijvend persoonlijk advies.

BEZOEK ONZE SHOWROOM

BEL ONS